bbanneriETUSIVU

HISTORIA
UUTISET

TOIMINTA

KOKOUKSET
KAUPPA

ENGLISH SUMMARYSUKUSEURAN SÄÄNNÖT

PERUSTAMISASIAKIRJAN MUKAISET SÄÄNNÖT HYVÄKSYTTY 09.10.1992


KUJALAN NURKAN ISÄNTIEN JÄLKELÄISET RY

NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kujalan Nurkan Isäntien Jälkeläiset ry.  Kotipaikka on Hailuoto ja toiminta-alue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

TARKOITUS JA TOIMINTA
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii:
- Järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
- Keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsentensä tietoon
- Harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
- Pitämään luetteloa suvun jäsenistä
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

JÄSENET
Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.
Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkea iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.
Seuran jäsenen alle 18- vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

HALLITUS
Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme ( 3 ) ja enintään viisi ( 5 ) jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

TILIT
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa.

SEURAN KOOLLE KUTSUMINEN
Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän  ( 7 ) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

SEURAN KOKUKSET
Seuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran hallitus / kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa ( 1 / 10 ) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Seuran kokouksessa on jokaiselle edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä paitsi nuorisojäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ( 1 ) ääni.
Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

VUOSIKOKOUS
Seuran vuosikokouksessa  käsitellään seuraavat asiat:
1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5§ Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset, tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta
6§ Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle
8§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet
9§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi kolmen ( 3 ) vuoden toimintakaudeksi
10§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ( 3 / 4 ) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.
Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Haapavedellä, kesäkuun 13. päivänä 1992

Helge E Wigren        Matti Nikula
Puheenjohtaja        Sihteeri

 Arto Vilkuna        Pirkko Vilkuna

Lauri Kalaja            Eila Kalaja

Veikko Kuusirati        Lea Kuusirati

Kerttu Nikula        Heli Wigren
hailuoto-banneri